Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir dünya"
 
22 Kasım 2014 Cumartesi 
Ziyaretçi Sayımız: 191.300

Ana Sayfa
Çözüm Merkezi
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Denetim kurulumuz

Yönetim Kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çalışma Komisyonları

Danışma kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Faydalı linkler

İlginç başvurular

Şubelerimizden
 
 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

 
   
Kredi-Dosya Masrafı Nasıl Alınacak?
Kredi-Dosya Masrafı Nasıl Alınacak?

Bankalarca alınan dosya masrafı konusunda Yargıtay, kredi alımlarında tüketiciden talep edilen dosya masraflarının ne olduğuna açıklık getirilmesi gerektiğine karar vererek binlerce tüketiciye ödemiş olduğu dosya masrafının kısmi de olsa geri alınması yolunu açtığı gibi bankaların keyfi uygulamalarına da son vermiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yargıtay; bankaların kredinin verilmesi için sadece zorunlu olan masrafları tüketiciden isteyebileceği kararı 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 10’ncu maddesinde Tüketici Kredisini düzenleyen hükümlere aykırı olmakla birlikte bu masrafların ne olduğunun açık şekilde belirtilmesi gerektiği yönündeki kararı ile de binlerce tüketiciye keyfi alınan paralarını geri almasının yolunu açmıştır.
Tüketiciye getirilen en büyük kolaylık ise kredi verilmesi için gereken zorunlu masrafların neler olduğu konusunda ispat yükünün bankaya yüklenmiş olmasıdır. Banka bir kredi için aldığı dosya masrafında yapmak zorunda olduğu masrafları ve miktarını ispatlamak zorunda olduğundan diğer ücret ve masrafları başlığı altında tüketiciden aldığı paraları geri iade etmek zorunda kalacaktır. 
Sözleşmede yazmış olsa dahi zorunlu masraflar dışındaki her türlü masraf kalemleri standart sözleşme ve haksız şart olarak kabul edildiğinden tüketiciye iadesi gerekecektir. Bu durumda bulunan tüketicilerimizin öncelikle bankaya başvuru da bulunarak kullanmış olduğu kredilerdeki zorunlu masrafların neler olduğu, bu masrafların neye göre tespit edildiğini ve kalem kalem miktarının kendisine bildirilmesini istemelidir.
Bankanın kredinin kullanılması için zorunlu masrafların neler olduğunu ve miktarını ispatlayamaması ya da tüketicinin bankanın bildirdiği bu zorunlu masraf miktarlarını fahiş bulması halinde zorunlu masrafları bilirkişi aracılığı ile tespit ettirerek hakkını arayabilecektir.
Bunun için tüketicinin izlemesi gereken 3 aşamalı bir yol bulunmaktadır. Bunlar:
A. Bankaya İhtar Gönderilmesi Aşaması
Birçok tüketicimizin elinde kullanmış olduğu krediye ilişkin sözleşme ve ödeme dekontlarının bulunmaması, Yargıtay kararı doğrultusunda ne kadar dosya masrafını talep edebileceği net olarak bilemedikleri ve çok çok zayıf bir ihtimal de olsa bankanın dosya masrafını iade edebileceği ihtimali nedenleriyle bankaya ihtar (mail, faks, iadeli taahhütlü mektup veya noter ihtarı gibi)  gönderilmesi gerekmektedir.
Bunun için en masrafsız yol olarak Bankanın Genel Müdürlüğüne sözleşmeyi, dosya masrafına ilişkin dekontları, bankanın dosya masrafı olarak yapmış olduğu masrafları belgeleri ile birlikte 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 76 ncı maddesi ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununa göre istediğinizi belirten bir mail atınız. Banka; Bankacılık Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununa göre banka bu dökümleri 20 gün içinde size göndermek zorundadır. 

İlgili yasal mevzuat aşağıdadır.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunun 76 ncı maddesi

Müşteri hakları

Bankalar, müşterilerinin, verilen hizmetlerden kaynaklanan her türlü sorularına cevap verecek bir sistem kurmakla ve bu hizmetle ilgili bilgiyi müşterilerine bildirmekle yükümlüdür. Bankalar, kredi sözleşmelerinin onaylı bir örneğini müşterilerine vermek zorundadır. Talepleri halinde müşteri ile yapılan diğer işlemlere ilişkin her türlü belgenin bir örneği de müşterilere verilir.

Bu Kanunun 4 üncü maddesinde yer alan faaliyet konularına ilişkin olarak, bankalar ile bireysel müşterileri arasında akdedilecek sözleşmelerin şekil ve içeriğinde yer alması gereken asgari hususlar ile tip sözleşmelerin uygulanacağı işlemler Kurulun uygun görüşü alınarak kuruluş birlikleri tarafından belirlenir. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri saklıdır.

Bankaların, kimliklerini ve vergi numaralarını belgelemeyen müşterileri adına mevduat, katılım fonu, kredi ve her ne ad altında olursa olsun hesap açmaları, sözleşme düzenlemeleri, havale ve kambiyo hizmetleri ile diğer bankacılık ve mali hizmetleri vermeleri yasaktır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumun görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca düzenlenir. Bu fıkra hükmüne ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemelere uymayanlar hakkında 2.4.1998 tarihli ve 4358 sayılı Kanunun 5 inci maddesi hükmünün uygulanması bu Kanunun kovuşturma usulü hükümlerine tabi değildir” şeklindedir.

Bu anlatımlar ışığından bankaya göndereceğiniz (mail, faks, iadeli taahhütlü ihtar, noter ihtarı vs) örnek dilekçe metni şu şekildedir.

 ............. Bankası A.Ş
Genel Müdürlüğüne


Talepte Bulunan : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)

Konu   : Kredi masraflarının iadesi hakkında

Açıklamalar  :

Bankanızın .............. numaralı kredi müşterisiyim.

Bugüne kadar kullanmış olduğum her kredi işlemlerinde kredi-dosya masrafı ödemekteyim.

Yargıtay kararıyla; kredi-dosya masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle bankanızdan bugüne kadar kullanmış olduğum tüm kredilerin;

a. Sözleşmelerini,
b. Ödeme planı ve ödeme dekontlarını,
c. Kredi kullandırılması için bankanızca yapılması gereken zorunlu masrafların ayrıntılı dökümlerini ve yapılan masrafın belgesini,

tarafıma mail veya adresime bankacılık kanunu çerçevesinde verilmesini talep ederim. Cevap verilmemesi halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunacağımı ve ilgili kurumlara şikayette bulunacağımı bildiririm.

Kullanmış olduğum kredilere ilişkin olarak On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile tarafıma derhal iadesini, aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.  ..../...../2012

Ad, Soyad -İmza
B. Tüketici Hakem Heyeti Aşaması
Bankanızdan aldığınız yada gelen belgelere göre sizden kesilen miktar 1.161,67 TL’nin altında ise ikamet ettiğiniz yerde bulunan hakem heyetine dilekçe ile başvurunuz. Hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda bulunmaktadır.
Hakem heyetlerine başvuru ücretsizdir.
Bu miktarın tespitini şu şekilde yapmanız gerekir. Her krediyi ayrı ayrı değerlendirmeniz yerinde olacaktır. Buna göre;
Her kredi için toplam ödemiş olduğunuz yani sizden kesilen miktardan bankanın yapmış olduğu ve belgeleri ile ispat ettiği miktarı çıkardığınızda kalan miktar 1.161,67 TL nin altında ise tüketici hakem heyetine başvurmanız gerekir.
Örnek: Dosya masrafı olarak ödemiş olduğunuz miktarın 1.500,00 TL olduğunu düşünelim. Sizden yapılan zorunlu ve belgeli kesintiler toplamının 350,00 TL ise kalan miktar 1.150,00 TL olduğundan bu durumda kaymakamlıkta bulunan hakem heyetine başvurabilirsiniz. Zorunlu ve belgeli masraf 300,00 TL olduğunda ise kalan miktar 1.200,00 TL olduğundan bu durumda adliyelerde bulunan tüketici mahkemesine (tüketici mahkemesi bulunmaması halinde tüketici mahkemesi sıfatıyla görev yapan Asliye Hukuk Mahkemesine) müracaat etmeniz gerekmektedir.
Burada şu hususu da unutmamak gerekir. Banka size bildireceği masrafları şişirebilir yanı yüksek gösterebilir. Bunda tereddünüz bulunması halinde hakem heyetinden yada Tüketici Mahkemesinden zorunlu dosya masraflarının ne kadar olabileceğini bilirkişi marifetiyle hesaplatabilir ve şişirilmiş farkı da talep edebilirsiniz.
Bu anlatımlar ışığından tüketici sorunları hakem heyetine vereceğiniz örnek dilekçe metni şu şekildedir.
…………………. Kaymakamlığı
Tüketici  Sorunları  Hakem  Heyeti Başkanlığına
Başvuran           : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)

Karşı  Taraf      :  ……… Bankası A.Ş
Konu           : Dosya masrafının iadesi
Değeri   : ……… TL
Açıklamalar      :  
a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.

b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.

Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir.
Sonuç ve İstem :Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,
b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline,
c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederim. …… /…../2012
İsim ve İmza
Ek  : Sözleşme, Ödeme Planı ve ekleri sureti
  Ödeme belgeleri

C. Tüketici Mahkemesi Aşaması
Yukarıdaki şekilde kesilen bedel miktarı 1.161,67.-TL’nin üzerinde ise doğrudan Tüketici Mahkemesine (Tüketici Mahkemesi olmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesinde) dilekçe ile başvurmalısınız.
Davayı kendiniz bizzat açabileceğiniz gibi avukatınız aracılığıyla da açabilirsiniz. Ancak bir avukata danışmanızda her zaman için fayda vardır. Davanın yanlış açılması veya ispatlanamaması halinde karşı tarafa avukatlık ücreti ödemek durumunda kalabilirsiniz.
Bu anlatımlar ışığından tüketici sorunları tüketici mahkemesine vereceğiniz örnek dilekçe metni şu şekildedir.
……………… Tüketici Mahkemesi Hakimliğine
Davacı          : (İsim-TC Kimlik No-Adres-İrtibat Tel)

Davalı      :  ……… Bankası A.Ş
Konu           : Dosya masrafının iadesi
Değeri   : ……… TL (Fazlaya İlişkin Haklarımız saklıdır)
Açıklamalar      :  
a. Bankanın ………………. şubesinden kullanmış olduğum krediler nedeniyle …… TL kredi-dosya masrafı kesintisi yapılmıştır.

b. Bankadan kredi kullanımında dosya masrafı ve ipotek ücreti vs adı altında ücret tahsil edileceği sözleşmede yer alsa dahi bunların haksız şart olduğu yolunda Yargıtay 13.Hukuk Dairesinin 2011/3576 E, 2011/10221 K sayılı kararında; “kredi verilmesi için zorunlu olan masrafların tüketiciden istenebileceğini ancak bu masrafların konusunda uzman bilirkişi ya da heyetince tespit edilecek miktara göre işlem yapmak gerekir iken sözleşmede her türlü vergi, resim, harç, sigorta primi, operasyon masrafını ödemeyi kabul ve taahhüt eder hükmü  gereği, diğer ücret ve masraflar başlığı adı altında matbu belirlenen bir miktarın tüketiciden alınacağına dair hükmü haksız şart olduğunun kabulü gerekir” şeklindedir.

Yine Isparta Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin 26.01.2010 tarih ve 22 sayılı, banka tarafından alınan komisyon, ekspertiz ücreti ve sigorta bedelinin iadesi kararının, itirazen inceleyen Isparta 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (2010/118 K.) onanması ve mahkeme kararının da Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin 2011/1870 K. Sayılı kararıyla onanmasıyla emsal teşkil edecek bir karar haline dönüşmüştür.

c. 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Kanunun 6.maddesi:  Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse, o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.

Sözleşme de içeriğine etki edemeden ve hatta bazı kısımları sonradan doldurulacak biçimde düzenlenmiş, alınacak masraf ve harçların sonradan yazılmış sözleşmeye dayanılarak tarafımdan alınan ücretler haksız şart sayıldığından iade edilmesi gerekir.
Deliller  :Sözleşmeler, Ödeme dekontları, ödeme planı, bilirkişi incelemesi vs deliller.
Sonuç ve İstem  : Yukarı da izah etmeye çalıştığım ve re’sen dikkate alınacak nedenlerle;
Davamın KABULÜ ile;
a. Bankanın kullanmış olduğum krediler nedeniyle tarafımdan alınan ……. TL kredi-dosya masrafı ücretinin ödeme tarihlerinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline,
b. Yapılan masrafların karşı tarafa tahmiline,
c. Fazlaya ilişkin haklarımın saklı tutulmasına,

Karar verilmesini arz ve talep ederim. …… /…../2012
İsim ve İmza
Ek  : Sözleşme, Ödeme Planı ve ekleri sureti
  Ödeme belgeleri

İbrahim Güllü
Tüketici Başvuru Merkezi
Genel Başkanı

92209 defa okundu
Facebookta Paylaş
Yazdır


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |