Tüketiciyi Destekleme Derneği

"Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya"
 
 
 
7 Haziran 2023 Çarşamba 
Ziyaretçi Sayımız: 2.050.041

Ana Sayfa
Üyelik Formu

Kurumsal


Şubelerimiz

Kurucu Üyeler

Yönetim Kurulumuz

Denetim kurulumuz

Onur Kurulumuz

Çözüm Merkezi

Çalışma Komisyonları

Danışma Kurulu

İnsan Hakları Kurulu

Hasta Hakları Kurulu

Reklam Kurulu Kararları

Tüketici Konseyi Kararları

Şubelerimizden

Faydalı linkler
 

 

Üye Olduğumuz Kuruluşlar

ekmek israf etme

eskişehir

 

Öğrenci yurtları senetleri   

T.C.

KONYA

TÜKETİCİ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

 

ESAS NO                   : 2006/336 KARAR NO: 2007/66

HAKİM                      : ŞÜKRAN BİÇER 27637

KATİP                       : ÖZNUR ÖZBEDEL 104320

DAVACI                    : F.H.

DAVALI                    : BAY MET EĞİTİM KURUMLARI AŞ-
Alaaddin Bulvarı Saray İşhanı 3/401 Merkez / KONYA

DAVA                        : Senet İptali

DAVA TARİHİ        : 15/11/2006

KARAR TARİHİ     : 03/05/2007

 

Mahkememizde yapılan yargılaması sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili dava dilekçesinde davacının davalıya ait İ. kız öğrenci yurdunda 2006 – 2007 döneminde kalmak için sözleşme yaptığını, ancak sözleşme yapılırken yurdun hangi şirkete ait olduğunun söylenmediğini bilahare öğrenildiğini, davacının kayıt esnasında 200.00 YTL peşin ödediğini, ayrıca senet verdiğini, daha sonra davacının 2 taksit bedeli 480 YTL. daha ödemede bulunduğunu, davacının iki ay kaldıktan sonra çatının tamiri yapılmadığından, su basması üzerine uğradıkları zararın tazmin edileceği ve çatının onarılacağı vaad edilmesine rağmen yerine getirilmediğini, ayrıca okula uzak olan yurdun servis hizmetlerinin de aksadığını bu sebeple davacının sözleşmeyi fesh ederek yurttan ayrıldığını, yurt sahibinin davacıyı telefonla arayarak ücretin tamamını talep ettiğini aksi taktirde 2.880.00 YTL bedeli senedin icraya konulacağını bildirdiği, sözleşmenin tek nüsha yapıldığını bir nüshasının davacıya verilmediğini ve 12 punto ile ve siyah renkle düzenlenmediğini, ayrıca yapılan işlemin haksız şart oluşturduğunu, davacının yurtta kaldığı 2 ay için ödemesi gereken bedelin 513. 00 YTL olduğunu, davacının toplam 680 YTL yi peşin ödediğini, bu durumda fazla ödediği miktarın 167.00 YTL olduğunu, davanın kabulü ile davacının imzaladığı akdin feshine davalının davacıya 167.00 YTL borçlu olduğunun tespitine 2.880.00 YTL bedelli senedin iptaline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

“Davalı cevap dilekçesinde davalının yurtlarında kaldığını, iddia edildiği gibi servis hizmeti verileceğinin vaad edilmediğini, yurdu su basması iddiasının yerinde olmadığını, sözleşmenin ikinci nüshasının davalı uhdesinde kaldığını sözleşmenin 12 punto yazılmamasının geçersizlik sebebi sayılamayacağını, yine her taksit için ayrı bono düzenlenmesi hususunun da sözleşmenin geçerlik şartını kaldıramayacağının, davalının alacağına engel olmadığını, sözleşmenin karşılıklı irade ile yapıldığını, davacının davalıya senet miktarı kadar borcu bulunduğunu, 2006-2007 yılında yurtta kalmak için sözleşmenin imzalandığını, davacının arkadaşları ile eve çıkma bahanesi ile yurdu terk ettiğini bu sebeple davanın reddine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Taraflar delillerini bildirip ibraz etmişlerdir. Dosyaya ibraz edilen 14.06.2006 tarihli sözleşmede sadece davacının imzasının bulunduğu taahhütname başlığı ile düzenlendiği, davacının yapması gereken ve uyması gereken kuralların 42 maddede düzenlendiği, 30. maddesinin “yurttan herhangi bir sebepten dolayı ayrılmak istediğimde ödediğim ve ödeyeceğim ücretle ilgili hiçbir hak talep etmeyeceğimi” şeklinde düzenlendiği ve ekinde de her biri 240.00 YTL bedelli 25.07.2006 dan başlayıp 25.06.2007 de biten taksitlere ilişkin kuponların bulunduğu görülmüştür. Dosyaya sunulan sanayi ticaret il müdürlüğü personeli tarafından tutulan 11.01.2007 tarihli tutanakta yurt müdiresinin imzasının olduğu, taksitli satış sözleşmesinin bulunmadığını tek senet alındığını ve öğrencilerle yapılan taahhütnamenin tek suret olarak düzenlendiğinin tespit edildiği görülmüştür.

Davacıdan yurt ücreti için alındığı davalı tarafından da kabul edilen bononun incelenmesinde borçlusunun F. H. Alacaklısının ABK ltd. şirketi, tanzim tarihinin 14.06.2006, vadesinin 14.10.2006 ve bedelinin 2.880.00 YTL. olduğu görülmüştür.”

Her ne kadar bono lehdarı dava dışı ABK ltd ise de davalı vekili bu senedin davacının yurtlarında kalması sebebi ile düzenlendiğini, Konya ticaret sicil memurluğuna yazılan müzekkere cevabında senet lehdarı ABK şirketinin davacının hissedarı olduğu anlaşılmıştır.”

Dosyaya toplanan delillerden dinlenen tanık beyanlarından, davacının daha önce kaldığı dönemde de yurdun üst katındaki odada kaldığı çatının akması sebebi ile odadaki eşyalarının ıslandığını idareye bildirdiği, bakım ve onarımının yapılacağının taahhüt edildiği, sözleşmenin düzenlendiği dönemde çatının tekrar aktığı bu taahhüdün yerine getirilmediği anlaşıldığından davacının bu sebeple yurttan ayrıldığı ve yurttan ayrılışında ve akdi fesh etmesinde haklı olduğu anlaşılmıştır. Her ne kadar taahhütnamede yurttan ayrıldığında kalan bedeli ödeyeceği veya istemeyeceği hükmü var ise de davalı haklı sebeplerle yurttan ayrıldığından ayrıca tek taraflı taahhütnameye konulan bu madde taraflarla müzakere edilmeyip haksız şart olarak kabul edildiğinden davalının davacının yurtta kalmadığı döneme ilişkin senet bedelini tahsil etme hakkı olmadığı sonucuna varılmıştır. Her ne kadar davacının imzaladığı taahhütname 4077 sayılı yasanın 6 A maddesine göre düzenlenmiş ise de bu maddedeki şartların tamamını taşımadığı görülmüştür. Ancak ücretlerin taksitler halinde alınacağına ilişkin kuponlar yazılmasına rağmen bu maddeye aykırı olarak tek senet düzenlenmiştir. Oysa ki her bir taksit için ayrı ayrı nama yazılı senet düzenlenmesi gerekmektedir, 6 A maddesinin 3. fıkrasına aykırı olarak tek senet olarak düzenlenen bononun geçersizliğine kara vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

Davanın KABULÜNE,

Davacı tarafından imzalanan taahhütname başlıklı davalıya verilen 14.10.2006 tarihli sözleşmenin iptaline, davalının davacıya 167.00 YTL  borçlu olduğunu tespitine, iptal edilen sözleşmeye istinaden verilen borçlusu F.H., alacaklısı xxx limited şirketi tanzim tarihi 14.06.2006, vadesi 14.10.2006, bedeli 2.880.00 YTL olan bono senedinin iptaline,

Tüketici harçtan muaf olup başlangıçta harç alınmadığından sözleşme bedelinin tamamı üzerinden hesaplanan 179.42 YTL harcın davalıdan tahsiline,

Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden yürürlükte bulunan AAÜT’ye göre 369.00 YTL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

Davacının bu dosya için yaptığı 5 davetiye gideri 20.00 YTL., iki ilam tebligat gideri 8.00 YTL. olmak üzere toplam 28.00 YTL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya verilmesine,

Davacı ve davalı vekillerinin yüzüne karşı davalıların yokluğunda Yargıtay yolu açık olmak üzere HUMK 432 maddesi gereğince kararın tebliğinden 15 gün içinde temyizedilebileceğine dair verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

03/05/2007

Katip 104320                      Hakim 27637

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

YARGITAY

13. Hukuk Dairesi

 

Y A R G I T A Y   İ L A M I

 

ESAS NO                  : 2007/9819

KARAR NO             2007/14747

MAHKEMESİ         : Konya Tüketici Mahkemesi

TARİHİ                     : 03/05/2007

NUMARASI             : 2006/336-2007/67

DAVACI                   : F.H.

DAVALI                   : XXX A.Ş. Vekili

 

Taraflar arasındaki senet iptali davasını yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

 

K A R A R

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 134.42 YTL. kalan harcın temyiz edenden alınmasına, 6.12.2007 gününde oybirliği ile kara verildi.

 

 

Başkan                        Üye                        Üye                      Üye                Üye

A.E. Baççıoğlu        A.Alkan          E.E. Kabasakal           H. Kara           N. Şatır

 

Lira                 :

179.42             YTL. O.H.

45.00             YTL. P.H.

134.42        Kalan

 

 

 

Okundu                                                                                                      HY


 

| Sık Kullanılanlara Ekle | Giriş Sayfam Yap | İletişim | E-mail Giriş |